Proceskwalificatie

Procesvalidatie, proceskwalificatie

Annex 15 van de Europese GMP richtsnoeren beschrijft de principes van kwalificatie en validatie die van toepassing zijn op de faciliteiten, apparatuur, utiliteiten en processen die gebruikt worden voor de productie van geneesmiddelen.

Gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel moet kwaliteit risicomanagement worden toegepast. Beslissingen over de reikwijdte en de omvang van kwalificatie en validatie moeten, als onderdeel van een kwaliteit risicomanagement systeem, gebaseerd zijn op een onderbouwde en gedocumenteerde risico beoordeling van de faciliteiten, apparatuur, utiliteiten en processen. Retrospectieve validatie wordt niet meer als acceptabele benadering beschouwd. Gegevens die kwalificatie- en/of validatiestudies ondersteunen en die zijn verkregen van bronnen buiten de eigen programma’s van de fabrikant kunnen worden gebruikt, mits deze benadering is onderbouwd en mits er voldoende is verzekerd dat er controles waren gedurende het verkrijgen van deze gegevens.

Procesvalidatie – uitgangpunten

 1. Via procesvalidatie moet worden vastgesteld of alle kwaliteitseigenschappen en procesparameters, die belangrijk worden geacht voor het garanderen van de gevalideerde status en acceptabele productkwaliteit, op consistente wijze door het proces kunnen worden behaald. Er moet duidelijk zijn vastgelegd op grond waarvan procesparameters en kwaliteitseigenschappen zijn aangewezen als zijnde kritisch of niet-kritisch, waarbij rekening moet zijn gehouden met de resultaten van risico-beoordelingsactiviteiten.
 2. Normaal gesproken dienen batches, die geproduceerd worden voor procesvalidatie, van dezelfde grootte te zijn als de geplande commerciële batchschaal en het gebruik van enige andere batchgrootte moet worden onderbouwd.
 3. Apparatuur, faciliteiten, utiliteiten en systemen voor procesvalidatie moeten gekwalificeerd zijn.
 4. Testmethoden moeten gevalideerd zijn voor het beoogde gebruik.
 5. Ongeacht de gebruikte methode, moet voor alle producten de proceskennis van de ontwikkelingsstudies of andere bronnen beschikbaar zijn voor de productielocatie, tenzij anders onderbouwd, en dit dient de basis te zijn voor de validatieactiviteiten.
 6. Productie-, ontwikkelings- of ander site transfer personeel kan betrokken zijn bij procesvalidatie batches. Batches mogen alleen door getraind personeel worden gemaakt, volgens de GMP en met gebruik van goedgekeurde documentatie. Er wordt verwacht dat productiepersoneel betrokken is bij de productie van validatiebatches om begrip over het product te vergemakkelijken.
 7. De leveranciers van kritische grondstoffen en verpakkingsmaterialen moeten voorafgaand aan de productie van validatiebatches gekwalificeerd zijn; zo niet, dan dient een rechtvaardiging op basis van de toepassing van kwaliteitsrisicomanagement principes te zijn gedocumenteerd.
 8. Het is van groot belang dat de onderliggende proceskennis beschikbaar is voor de onderbouwing van de ontwerpruimte (design space) (indien gebruikt) en voor de ontwikkeling van welk rekenkundig model dan ook dat een proces beheerstrategie bevestigt (indien gebruikt). 1.12
 9. Als validatiebatches worden vrijgegeven voor de markt, moet dit van te voren zijn vastgelegd. De omstandigheden waaronder deze batches geproduceerd zijn, dienen volledig aan de GMP te voldoen, aan de validatie acceptatiecriteria, aan alle voortdurende procesverificatiecriteria (indien gebruikt) en aan de handelsvergunning of de toestemming voor gebruik in een klinische studie.
 10. In uitzonderlijke omstandigheden, als er een sterke voordeel/risico balans is voor de patiënt, kan het acceptabel zijn om het validatieprogramma niet af te ronden, vóórdat de routine productie begint en mag gelijktijdige validatie worden gebruikt. Echter, de beslissing om gelijktijdige validatie uit te voeren moet onderbouwd zijn, zichtbaar in het VMP zijn vastgelegd en goedgekeurd zijn door bevoegd personeel.
 11. Indien de methode van gelijktijdige validatie wordt gehanteerd, moeten er voldoende gegevens zijn die de conclusie ondersteunen dat iedere batch van het product uniform is en voldoet aan de acceptatiecriteria. De resultaten en conclusie moeten formeel gedocumenteerd en beschikbaar voor de Qualified Person zijn, voorafgaand aan de certificering van de batch.
 12. Binnen de traditionele methode, wordt een aantal batches van het eindproduct geproduceerd onder routine omstandigheden om de reproduceerbaarheid te bevestigen.
 13. Het aantal geproduceerde batches en het aantal genomen monsters moet zijn gebaseerd op de uitgangspunten van kwaliteitsrisicomanagement. Met dit aantal dienen de normale variatiegrenzen en trends te kunnen worden vastgesteld en dienen voldoende gegevens te worden verkregen voor evaluatie. Iedere fabrikant moet het aantal batches vaststellen en onderbouwen, dat nodig is om met grote waarschijnlijk te kunnen aantonen dat het proces in staat is om op consistente wijze een product van goede kwaliteit te leveren.
 14. Zonder afbreuk te doen aan 13, wordt het in het algemeen als acceptabel beschouwd dat een minimum van drie achtereenvolgende batches, die zijn geproduceerd onder routine omstandigheden, de procesvalidatie kunnen vormen. Een ander aantal batches kan gerechtvaardigd zijn, meewegend of standaard productiemethoden worden gebruikt en of er al vergelijkbare producten of processen worden gebruikt op de productielocatie. Als onderdeel van een voortdurende procesverificatie kan een initiële validatie met drie batches worden aangevuld met aanvullende gegevens die zijn verkregen uit de daaropvolgende batches.
 15. Er dient een procesvalidatieprotocol te worden opgesteld, waarin de kritische procesparameters (cpp), kritische producteigenschappen (cqa) en de bijbehorende acceptatiecriteria zijn vastgelegd, die zijn gebaseerd op de ontwikkelingsgegevens of gedocumenteerde proceskennis.
 16. Procesvalidatie protocollen dienen minimaal het volgende te bevatten:
  1. Een korte beschrijving van het proces en een verwijzing naar het bijbehorende Master Batch Record;
  2. Functies en verantwoordelijkheden;
  3. Een overzicht van de CQAs die worden onderzocht;
  4. Een overzicht van CPPs en de bijbehorende limieten;
  5. Een overzicht van andere (niet-kritische) eigenschappen en parameters die tijdens de validatieactiviteit zullen worden onderzocht of gemeten, inclusief de reden voor de inclusie van deze waarden;
  6. Een lijst van apparatuur/faciliteiten die gebruikt zullen worden (inclusief meet/monitoring/registratie apparatuur), samen met de kalibratiestatus;
  7. Een lijst van analytische methoden en methodevalidatie, indien van toepassing;
  8. Voorgestelde in-procescontroles met bijbehorende acceptatiecriteria en de reden waarom iedere in-procescontrole is gekozen;
  9. Aanvullende testen met bijbehorende acceptatiecriteria;
  10. Een plan voor monstername en de bijbehorende rationale;
  11. De methoden die worden gebruikt voor het registreren en evalueren van resultaten;
  12. Het proces voor de vrijgifte en certificering van batches (indien van toepassing).

BRON: EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use Annex 15: Qualification and Validation. 1 October 2015

Volledige tekst: https://www.pharmatech.nl/pdf/part2/annex_15_en.pdf

 

Disclaimer

„Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig”.

Vertaald uit de originele Engelse versie beschikbaar op de site http://ec.europa.eu/health/human-use/good_distribution_practice/index_en.htm © European Union, 1995-2012. Voor de vertaling in het Nederlands is uitsluitend Pharmatech Training B.V.  verantwoordelijk.”

Deze vertaling van de Europese regelgeving is met de grootst mogelijke zorg door een professionele vertaler samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de informatie onvolledig, onjuist of niet meer actueel is. Het gebruik van de vertalingen geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Pharmatech Training B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van deze vertaling.

Hebt u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, neem dan contact op met 31(0)33-2580777 of mail naar info@pharmatech.nl